ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ເຢຍລະມັນສະໜັບສະໜູນ 20 ລ້ານເອີໂຣໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

12:10 | 30/03/2021

ພິທີເຊັນສັນຍາ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶ່ງໄດ້ລົງນາມໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ພະນະທ່ານ Jens Luetkenherm, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ເຢຍລະມ ນສະໜ ບສະໜ ນ 20 ລ ານເອ ໂຣໃຫ ແກ ປະເທດລາວໃນການຄ ມຄອງປ າໄມ ສປປ ລາວ: ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນລວມມີທັງໝົດ 1.562 ບໍລິສັດ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 4
ເຢຍລະມ ນສະໜ ບສະໜ ນ 20 ລ ານເອ ໂຣໃຫ ແກ ປະເທດລາວໃນການຄ ມຄອງປ າໄມ ເນື້ອທີ່ປ່າຫລາຍກວ່າ 42 ພັນເຮັກຕາຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝ້

ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນໂດຍກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງເຢຍລະມັນ (BMZ) ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຊິນເຊື່ອເພື່ອການພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW) ໃນມູນຄ່າ 20 ລ້ານເອີໂຣ.

ນອກນັ້ນເປັນການສົມທົບທຶນທີ່ບໍ່ເປັນເງິນສົດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 4 ລ້ານເອີໂຣ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ສາກົນ ແລະ ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2021 ເຖິງປີ 2026.

ເຢຍລະມ ນສະໜ ບສະໜ ນ 20 ລ ານເອ ໂຣໃຫ ແກ ປະເທດລາວໃນການຄ ມຄອງປ າໄມ
(ພາບປະກອບ: zing)

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ FLEGT ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຄໍ້າປະກັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍດານຄ້າຂາຍໄມ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້ (Timber Legality Assurance System, TLAS) ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນດໍາເນີນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (EU FLEGT Action Plan) ເປັນແຜນລິເລີ່ມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ປະເທດທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເຈະລາກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ເຈລະຈາຫຼັກຝ່າຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໂດຍອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງເຢຍລະມັນ (GIZ). ແຜນງານ FLEGT ເປັນອີກໝາກຜົນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ຊຶ່ງຈະເປັນການສານຕໍ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ.

ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ (ໂດຍສະເພາະຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້), ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ພ້ອມດ້ວຍການນັ້ນ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄມ້ທີ່ຖືກຕັດແບບຜິດກົດໝາຍຍັງໄດ້ຮັບການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄ້າຂາຍໃນຫຼາຍໆປະເທດລວມທັງ ເຢຍລະມັນ. ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າຂາຍໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ໂປ່ງໄສ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນນີ້, ແຜນງານ FLEGT ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິຮູບຂະແໜງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ໂດຍການສ້າງສິນຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຖະບຽນ FLEGT ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຖານ.

ນອກຈາກນີ້, ແຜນງານຍັງສະໜັບສະໜູນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.

ເຢຍລະມ ນສະໜ ບສະໜ ນ 20 ລ ານເອ ໂຣໃຫ ແກ ປະເທດລາວໃນການຄ ມຄອງປ າໄມ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງຄາດໝາຍຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ

ຢາກແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວໄດ້ ກໍຄື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຊາວກະສິກອນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະ ການທີ່ຕັ້ງໜ້າ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາ ທິການສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະພັກ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກ ...

ເຢຍລະມ ນສະໜ ບສະໜ ນ 20 ລ ານເອ ໂຣໃຫ ແກ ປະເທດລາວໃນການຄ ມຄອງປ າໄມ ສ້າງລະບົບກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກ ໂດຍ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກ ໂດຍ ສປປ ລາວ.

ເຢຍລະມ ນສະໜ ບສະໜ ນ 20 ລ ານເອ ໂຣໃຫ ແກ ປະເທດລາວໃນການຄ ມຄອງປ າໄມ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ ເພີ່ມການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມ ສ ເກົາຫລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ວິທະຍາສາດສາກົນ ປະຈຳປີ 2019 ຄັ້ງທີ VIII ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງຢູ່ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.

Kpl

ເຫດການ