ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ບັນຫາຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງດັດປັບຕົວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2020 ລົງຈາກ 6,5% ມາເປັນ 3,3%-3,6%

15:00 | 26/03/2021

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຟື້ນຟູຫລັງໄພ ພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ໃນປີ 2018, 2019 ແລະ 2020 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຄວາມຕ້ອງການແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອການຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວນັ້ນ ແມ່ນມີຫລາຍ ລວມ 3 ປີທັງໝົດມີມູນຄ່າ ປະມານ 5,774.2 ຕື້ກີບ, ປີທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຈາກເຫດການໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2018 ມີມູນຄ່າ ຄວາມຕ້ອງການເຖິງ 4,423 ຕື້ກີບ.

ບ ນຫາຜ ນກະທ ບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວ ດ 19 ກ ເຮ ດໃຫ ລ ດຖະບານ ລາວ ຈ າເປ ນຕ ອງດ ດປ ບຕ ວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກ ດ ປ 2020 ລ ງຈາກ 6 5 ມາເປ ນ 3 3 3 6 ປະກາດ Top 500 ວິສາຫະກິດທີ່ມີການເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2021
ບ ນຫາຜ ນກະທ ບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວ ດ 19 ກ ເຮ ດໃຫ ລ ດຖະບານ ລາວ ຈ າເປ ນຕ ອງດ ດປ ບຕ ວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກ ດ ປ 2020 ລ ງຈາກ 6 5 ມາເປ ນ 3 3 3 6 ດ່ານັ້ງ ເປີດການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວຕອນກາງຄືນຄືນໃໝ່
ບ ນຫາຜ ນກະທ ບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວ ດ 19 ກ ເຮ ດໃຫ ລ ດຖະບານ ລາວ ຈ າເປ ນຕ ອງດ ດປ ບຕ ວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກ ດ ປ 2020 ລ ງຈາກ 6 5 ມາເປ ນ 3 3 3 6
ພາບປະກອບ

ສະພາບການເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020) ໄດ້ເກີດມີໄພພິບັດຂຶ້ນ ຈໍານວນທັງໝົດ 235 ຄັ້ງ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 1.860.165 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 121 ຄົນ, ສູນຫາຍ 45 ຄົນ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ຂະແໜງການສັງຄົມ (ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ, ວັດ ທະນາທໍາ), ການຜະລິດ (ກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ອງທ່ຽວ), ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ຂົນສົ່ງ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ທາງນໍ້າ) ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍ ທັງໝົດປະມານ 5.538.247.383.912 ກີບ.

ບັນຫາຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຕ້ອງດັດປັບຕົວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2020 ລົງຈາກ 6,5% ມາເປັນ 3,3%-3,6% ພ້ອມດ້ວຍຄາດໝາຍ ທາງດ້ານມະຫາ ພາກຈໍານວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ການກະສິກໍາລວມມີທັງພືດລົ້ມລຸກ, ການປະມົງ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊົນລະປະທານ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ຢ່າງຮຸນແຮງສູງເຖິງ 57% ຂອງການສູນເສຍລວມທັງໝົດ; ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ມີ: ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ອາຄານຂອງລັດຖະບານກວມ 66% ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຄະນະ ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງບັນຫາ ດັ່ງນີ້໋: ຜັນຂະຫຍາຍ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ 2021-2025 ຂອງຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະອຽດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະປີ ຕາມພາລະບົດ ບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ໄພພິບັດ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການດັ່ງ ກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໂດຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ສ້າງແຜນຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດສຸກເສີນ ໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ມີການຈັດຝຶກຊ້ອມ ແຜນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ...

ບ ນຫາຜ ນກະທ ບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວ ດ 19 ກ ເຮ ດໃຫ ລ ດຖະບານ ລາວ ຈ າເປ ນຕ ອງດ ດປ ບຕ ວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກ ດ ປ 2020 ລ ງຈາກ 6 5 ມາເປ ນ 3 3 3 6 ການຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ອິນເດຍ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງພາກພື້ນ ແລະສອງປະເທດ

ຍສໝ - ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂລກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຍັງໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໂລກລະບາດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.

ບ ນຫາຜ ນກະທ ບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວ ດ 19 ກ ເຮ ດໃຫ ລ ດຖະບານ ລາວ ຈ າເປ ນຕ ອງດ ດປ ບຕ ວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກ ດ ປ 2020 ລ ງຈາກ 6 5 ມາເປ ນ 3 3 3 6 ຫວຽດນາມ ຈະຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 5,6 ລ້ານຫຼອດ

ຍສໝ - ຕາມຂ່າວຈາກໂຄງການສັກວັກຊິນເປີດກວ້າງແຫ່ງຊາດ, ຄາດຄະເນວ່າ ໃນເດືອນມີນາ ແລະເດືອນເມສາ, ຫວຽດນາມ ຈະຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ 5,657 ລ້ານຫຼອດຂອງ AstraZeneca.

ບ ນຫາຜ ນກະທ ບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວ ດ 19 ກ ເຮ ດໃຫ ລ ດຖະບານ ລາວ ຈ າເປ ນຕ ອງດ ດປ ບຕ ວເລກ ການຂະຫຍາຍ ຂອງເສດຖະກ ດ ປ 2020 ລ ງຈາກ 6 5 ມາເປ ນ 3 3 3 6 ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນການປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ຂ້າມຊາດ

ຍສໝ - ໃນວັນທີ 8 ມີນານີ້, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ການຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນ Kyoto ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຮູບແບບການລວມກັນໂດຍກົງ ແລະ ຖ່າຍທອດສົດ.

ໄຊພອນ

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນ: ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ມິດຕະພາບ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຫດການ