Video: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ

10/08/2021 17:45

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ