Video: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ

01/11/2022 11:57

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ