ຫວຽດນາມ - ລາວ: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານກວດກາ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

07/06/2024 11:36

By ຕາມ la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ