Video: ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການທະຫານໃຫ້ແກ່ກອງທັບລາວ

12/10/2022 14:04

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການທະຫານໃຫ້ແກ່ກອງທັບລາວ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ