Video: ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການປະຫວັດສາດການທະຫານໃຫ້ແກ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

01/09/2022 21:25

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການປະຫວັດສາດການທະຫານໃຫ້ແກ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ