Video: ຜູ້ນໍາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມື 8 ໜ່ວຍງານບູລິມະສິດ ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ

10/09/2021 18:01

ຜູ້ນໍາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມື 8 ໜ່ວຍງານບູລິມະສິດ ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ