ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ໂດຍເພີ່ມການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ຫລາຍ ທົດແທນການນຳເຂົ້າ

10/06/2021 16:58

ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ໂດຍເພີ່ມການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ຫລາຍ ທົດແທນການນຳເຂົ້າ

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ