Video: ລັດຖະບານໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19​ ອອກໄປຕື່ມ 15​ ວັນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2011

04/09/2021 06:22

ລັດຖະບານໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19​ ອອກໄປຕື່ມ 15​ ວັນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2011.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ