ນັກສອບເສັງ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ຫາຍໃຈໂລ່ງ ຫຼັງເສັງແລ້ວວິຊາທຳອິດ ໃນການສອບເສັງມັດທະຍົມປາຍ ແຫ່ງຊາດ

   
Cập nhật: 25/06/2018 02:44

ຍ​ສ​ໝ - ວິຊາວັນນະຄະດີພາສາສາດ ເປັນວິຊາເປີດສາກທຳອິດຂອງ ການສອບເສັງມັດທະຍົມປາຍ ແຫ່ງຊາດປີນີ້. ການສອບເສັງຊິ້ນສຸດ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນສົມທົບເຜົ້າຢູ່ນອກໂຮງຮຽນເຊິ່ງຈຸດສອບເສັງ ຕື້ນຕັນແລະດີໃຈເມື່ອເຫັນລູກຫຼານຂອງຕົນອອກມາຈາກຫ້ອງເສັງ.

ຈຸດສອບເສັງ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫວຽດດຶກ (ເມືອງ ຮວ່ານກ໋ຽມ), ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຈົດຈໍ່ລໍຖ້າຢູ່ນອກຮົ້ວໂຮງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຖ້າຮັບລູກຫຼານຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຢາກຮູ້ການເຮັດບົດສອບເສັງຂອງລູກຫຼານຂອງຕົນເປັນແນວໃດ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ຈຸດສອບເສັງ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫວຽດດຶກ (ເມືອງ ຮວ່ານກ໋ຽມ), ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຈົດຈໍ່ລໍຖ້າຢູ່ນອກຮົ້ວໂຮງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຖ້າຮັບລູກຫຼານຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຢາກຮູ້ການເຮັດບົດສອບເສັງຂອງລູກຫຼານຂອງຕົນເປັນແນວໃດ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ຟານຫງ໋ອກລ໋ອງ ຂາຫັກກ່ອນການສອບເສັງສອງເດືອນ ສະນັ້ນຈິ່ງຄ້ຳໄມ້ເທົ້າມາເສັງ. ແມ່ນ້ອງມາຮັບສົ່ງເສັງວິຊາ ວັນນະຄະດີພາສາສາດ. ຟານຫງ໋ອກລ໋ອງ ຂາຫັກກ່ອນການສອບເສັງສອງເດືອນ ສະນັ້ນຈິ່ງຄ້ຳໄມ້ເທົ້າມາເສັງ. ແມ່ນ້ອງມາຮັບສົ່ງເສັງວິຊາ ວັນນະຄະດີພາສາສາດ. ໃບໜ້າທີ່ມີຄວາມດີໃຈຂອງພໍ່ທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າລູກຊາຍຂອງຕົນເຮັດໄດ້ໝົດທຸກຂໍ້ ວິຊາວັນນະຄະດີພາສາສາດ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ໃບໜ້າທີ່ມີຄວາມດີໃຈຂອງພໍ່ທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າລູກຊາຍຂອງຕົນເຮັດໄດ້ໝົດທຸກຂໍ້ ວິຊາວັນນະຄະດີພາສາສາດ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ພາຍຫຼັງຖາມລູກວ່າລູກເຮັດບົດສອບໄດ້ບໍ່, ພໍ່ອຸ້ມລູກຊາຍຂອງຕົນຂື້ນດ້ວຍຄວາມດີໃຈຢ່າງຫາແນວປຽບບໍ່ໄດ້.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ພາຍຫຼັງຖາມລູກວ່າລູກເຮັດບົດສອບໄດ້ບໍ່, ພໍ່ອຸ້ມລູກຊາຍຂອງຕົນຂື້ນດ້ວຍຄວາມດີໃຈຢ່າງຫາແນວປຽບບໍ່ໄດ້.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ແມ່ນັກຮຽນຜູ່ໜຶ່ງນ້ຳຕາໄຫຼເມື່ອມາຮັບລູກຕົນພາຍຫຼັງເສັງແລ້ວ(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ແມ່ນັກຮຽນຜູ່ໜຶ່ງນ້ຳຕາໄຫຼເມື່ອມາຮັບລູກຕົນພາຍຫຼັງເສັງແລ້ວ(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ພາບທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຫວຽດດືກ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຈູງແຂນລູກພາຍຫຼັງເສັງແລ້ວ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ພາບທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຫວຽດດືກ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຈູງແຂນລູກພາຍຫຼັງເສັງແລ້ວ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນັກສອງເສັງທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ມາສົ່ງແລະຮັບ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນັກສອງເສັງທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ມາສົ່ງແລະຮັບ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ມີຄວາມຮູ້ສືກ ຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍແບບພາຍຫຼັງຊິ້ນສຸດການສອບເສັງວິຊາທຳອິດ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ມີຄວາມຮູ້ສືກ ຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍແບບພາຍຫຼັງຊິ້ນສຸດການສອບເສັງວິຊາທຳອິດ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ຊໍ່ດອກໄມ້ສົດທີ່ແມ່ມອບໃຫ້ເປັນກຳລັງໃຈໃນການສອບເສັງ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ຊໍ່ດອກໄມ້ສົດທີ່ແມ່ມອບໃຫ້ເປັນກຳລັງໃຈໃນການສອບເສັງ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນັກສອງເສັງທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ມາສົ່ງແລະຮັບ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນັກສອງເສັງທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ມາສົ່ງແລະຮັບ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນັກສອງເສັງທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ມາສົ່ງແລະຮັບ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນັກສອງເສັງທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ມາສົ່ງແລະຮັບ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ) ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສະຖານທີ່ສອບເສັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫວຽດດືກ.(ພາບ: ຫິວ​ຫງິ)
Scroll