ເອດີບີ ຄາດເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6,5%

16:42 2019/04/04

ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2019 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຂອງ ເອດີບີປະຈໍາປີ 2019 ຂຶ້ນຢູ່ສໍານັກງານ ເອດີບີ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າສໍານັກງານ ເອດີບີ ປະຈໍາລາວ, ມີພະນັກງານພາຍໃນ ເອດີບີພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເອດີບີ ຄາດເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6,5%

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ( ເອດີບີ ) ໄດ້ຄາດຄະເນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ທີ່ລະດັບ 6,5% ໃນປີນີ້; ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຈະຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນຈາກປີຜ່ານມາເລັກໜ້ອຍ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຂອງ ເອດີບີປະຈໍາປີ 2019 .

ທ່ານ ລັດຕະນະໄຕ ຫຼວງລາດບັນດິດ ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານລັດ ແລະ ເສດຖະສາດ, ເອດີບີ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ວ່າ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( ຈີດີພີ ) ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຄົງທີ່ 6,5% ໃນປີນີ້ ແລະ 2020. ໃນນີ້, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຄາດວ່າຈະສູງຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນອັດຕາ 8,1% ໃນປີນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 8,0% ໃນປີ 2018 ສາເຫດຍ້ອນການສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພ້ອມທັງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂະແໜງກະສິກໍາຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 2,5% ໃນປີນີ້ ແລະ ປີ 2020 ສ່ວນຂະແໜງບໍລິການຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 6,7% ສາເຫດຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລັດ ທີ່ຈະດຶງດູດຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຍັງຄົງແຂງແຮງ ຍ້ອນມີການຟື້ນຕົວຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ ພ້ອມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບັນລຸການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ, ລັດຖະບານຄວນຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບໜີ້ສິນພາກລັດ ພ້ອມທັງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດຂອງຕົນ ດ້ວຍການເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 2,0% ສໍາລັບປີ 2019 ແລະ 2020 ສາເຫດຍ້ອນລາຄານໍ້າມັນຕະຫຼາດໂລກຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ ປີ 2018 ໃນຂະນະທີ່ລາຄາອາຫານຈະບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ເນື່ອງຈາກມີການຟື້ນໂຕຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ. ການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 9,5% ຂອງ ຈີດີພີ ໃນປີ 2019 ແລະ 10% ໃນປີ 2020 ການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍາລັງການຜະລິດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງປະເທດ ທີ່ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 12% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການນໍາເຂົ້າຈະເພີ່ມໄວຂຶ້ນໃນອັດຕາ 13,5% ແລະ 12% ໃນປີ 2020 ເພື່ອຈະສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ທາງດ່ວນ ແລະ ທາງລົດໄຟ. ຄັງສໍາຮອງທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນປີ 2019.

ຄວາມສ່ຽງຍັງຄົງມີ ລວມທັງເງື່ອນໄຂສະເພາະແວດລ້ອມທາງການຄ້າຂອງໂລກທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມແນ່ນອນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະພາບການຊໍາລະໜີ້ສິນຕໍ່ພາຍນອກຂອງປະເທດ ຍັງມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນປັດໄຈສ່ຽງໜຶ່ງພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມທັງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຕ່າງໆ.

ທ່ານ ສຸລິນທອນ ເລືອງຄໍາສິງ ວິຊາການອາວຸໂສດ້ານເສດຖະສາດ ເອດີບີ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານ ວ່າ: ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນສະເພາະປີນີ້ຈະຍັງອ່ອນລົງຢູ່ທີ່ 5,7% ແລະ ປີ 2020 ຈະຢູ່ທີ່ 5,6%, ຈາກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ປີ 2018 ຢູ່ທີ່ 5,9% ໂດຍບໍ່ລວມເອົາບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດອຸດສາຫະກໍາໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ຮົງກົງ, ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທເປ. ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງຄົງຕໍ່າ ສາເຫດມາຈາກລາຄາອາຫານ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ໝັ້ນທ່ຽງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຄົງທີ່ຢູ່ 2,5% ໃນປີນີ້ ແລະ ປີ 2020, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າສະກຸນເງິນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຕະຫຼາດໃໝ່ໃນ ອາຊີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2018, ການວິໄຈເຖິງການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງ ອາຊີ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຄວາມຜັນຜວນອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດເປັນບັນຫາ ໂດຍສະເພາະກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີໜີ້ສິນເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.

ພ້ອມນີ້, ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກໃນໂລກຕໍ່າລົງກົດໜ່ວງໂອກາດການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນອາຊີ.

(ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: ABC LAOS NEWS)
;

ຜູ່ອ່ານອາດຈະສົນໃຈ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ :
ເນື້ອໃນ :
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
ລະຫັດລັບ :  
ສົ່ງ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ບົດ​ຄວາມ​ຫລ້າ​ສຸດ
Scroll